Wszechświat i nie tylko

Archiwum: grudzień 2013

Pismo automatyczne

Kilka słów na czym polega pismo automatyczne. Polega na zasadzie porozumiewania się ze światem zmarłych . czytaj dalej

Zdjęcia, filmy z duchami. Prawda czy fałsz!

Siadamy przed komputerem. Włączamy YouTube. Wpisujemy słowo duchy. No właśnie i co widzimy? Prawdę czy fałsz? Tyle jest tych filmów, zdjęć i ta dzisiejsza technologia, a co z filmami, zdjęciami z przed 50 lat ? czytaj dalej

Zagadka rozwikłana: Yeti to... niedźwiedź

Do­nie­sie­nia o ta­jem­ni­czym "Czło­wie­ku śnie­gu" roz­pa­la­ją ludz­ką wy­obraź­nię od XIX wieku. Ba­da­cze z uni­wer­sy­te­tu w Oxfor­dzie od­kry­li, że stwo­rze­nie wy­wo­dzi się od przod­ka niedź­wie­dzia po­lar­ne­go. czytaj dalej

Astronauci, którzy widzieli UFO

Pro­ce­du­ry wy­ma­ga­ły,aby do­wód­ca zgło­sił to wy­da­rze­nie do Pen­ta­go­nu. Choć ma­te­riał do­wo­do­wy miał wy­bit­ny cha­rak­ter, nigdy nie uj­rzał świa­tła dzien­ne­go, a Cop­per umoc­nił się w prze­ko­na­niu, że ame­ry­kań­ski rząd ukry­wa in­for­ma­cje na temat po­dob­nych wy­da­rzeń. czytaj dalej

Co Jezus robił w... Indiach?

Pod ko­niec XIX w. po­dró­żu­ją­cy po Hi­ma­la­jach Ro­sja­nin,Ni­ko­łaj No­to­wicz, na­tknął się na wzmian­ki o pro­ro­ku Issie. We­dług tek­stu, któ­re­go ory­gi­nał prze­cho­wy­wa­no w Lha­sie, świę­ty mąż w mło­do­ści po­bie­rał nauki w In­diach,skąd wy­gna­no go za kry­ty­ko­wa­nie sys­te­mu ka­sto­we­go. Przez ko­lej­ne lata prze­by­wał w Ty­be­cie, po czym wró­cił do oj­czy­zny, by na­uczać czytaj dalej

Czym żywią się duchy

Niektórzy zastanawiają się czym żywią się duchy czy mogą się przemieszczać. To co napisałam to moje przemyślenia. czytaj dalej